WesterMoore BV | Postbus 1 | 5374 ZG | Schaijk | T 0486 422 221 | algemene voorwaarden |

home | grafische producties | drukwerk | websites | contact |


Algemene verkoop-, levering-, en betalingsvoorwaarden van WesterMoore BV. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 17132342.

Algemeen
1. Deze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van Westermoore BV zijn van toepassing op elke aanbieding, of overeenkomst tussen de opdrachtgever en Westermoore.
2. Deze algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden sluiten uitdrukkelijk de toepassingen van anders luidende bepalingen in eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever uit.
3. Onder producten worden alle goederen en diensten geleverd door Westermoore BV ten behoeven van de opdrachtgever verstaan.

Overeenkomst
4. Een overeenkomst tot levering van producten en/of het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door Westermoore BV is bevestigt, dan wel Westermoore BV met levering een aanvang heeft gemaakt.
5. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvulling en/of wijziging van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.
6. Indien na totstandkoming van een overeenkomst blijkt dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolgen van omstandigheden, die Westermoore BV bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen en een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden na gekomen.
7. Het contract met Westermoore wordt automatisch verlengd , opzegging dient twee maanden voor einde contract schriftelijk worden op gezegd

Offertes
7. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Westermoore BV gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien schriftelijk anders is vermeld.
8. Tarieven als overeengekomen zijn exclusief BTW, tenzij het anders is vermeld.

Annulering, ontbinding
9. Ingeval van annulering door de opdrachtgever, zijn alle reeds door Westermoore BV gemaakte of nog te maken kosten ter uitvoering of ten gevolgen van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever.
10. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in lid 6 hebben de partijen het recht -behoudens in geval van overmacht- de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de opdrachtgever gehouden aan Westermoore BV de in verband met de levering reeds gemaakte kosten te vergoeden. In een dergelijke situatie kan Westermoore niet aansprakelijk worden gesteld voor enig geleden schade.
11. Westermoore BV is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
- de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
- de opdrachtgever surseance van betaling aan vraagt of failliet gaat.
- de opdrachtgever een vennootschap dan wel maatschap is en deze wordt ontbonden.
In bovengenoemde gevallen wordt de opdrachtgever geacht in gebreken te zijn.

Leveringstermijn
12. Alle door Westermoore BV in de overeenkomst genoemde (levering-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Westermoore zal de termijn worden verlengd. Excessieve overschrijding kan als grond tot ontbinding van de overeenkomst beschouwd worden.
13. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Westermoore BV is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Iedere aansprakelijkheid van Westermoore BV voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Levering
14. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen strekt de verplichting van Westermoore BV niet verder dan tot overdracht van de producten aan de opdrachtgever. Voor het onderhouden of te zijner tijd aanpassen van de producten wordt een nieuwe overeenkomst gesloten.
15. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt dat pas een aanvang wordt gemaakt met levering na betaling van de opstartkosten (inclusief omzetbelasting).
16. Betaling van het maandelijkse bedrag dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum of op de termijn als is overeengekomen en op de factuur is vermeld.
17. De te leveren producten worden pas na volledige voldoening van alle vorderingen welke aan de overeenkomst zijn verbonden overgedragen.

Wanprestatie
18. Ingeval van niet (tijdige) betaling is de opdrachtgever automatisch in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Westermoore BV, is de opdrachtgever over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente, van 2% per maand, verschuldigd.
19. Alle door Westermoore BV ter inning van de uitstaande bedragen te maken incassokosten worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen. Een en ander geldt ook ingeval van faillissement of surseance van betaling.

Reclames
20. De opdrachtgever brengt ter zake van waarneembare fouten of gebreken in de producten uiterlijk binnen 14 dagen na overdracht schriftelijk te reclameren bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Westermoore BV vervalt.
21. Indien reclame gegrond is worden de producten na overleg aangepast of vervangen.
22. Bij reclame blijven de verplichtingen verbonden aan de overeenkomst gehandhaafd.

Aansprakelijk
23. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Westermoore BV slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze vergoeding zal in geen geval meer bedragen dan 30% (dertig) van het overeengekomen totaalbedrag.
24. De door Westermoore BV ontwikkelde software is niet ontworpen, vervaardigd of voor doorverkoop bedoeld als controle applicatie in gevaarlijke omgevingen die foutloze prestaties vereisen, zoals noodzakelijk in bijvoorbeeld kerncentrales, luchtvaart navigatie of communicatie, luchtverkeersleiding, ziekenhuizen of wapen systemen, waar een fout in de software direct tot door, persoonlijke ongelukken of ernstige lichamelijke of omgevingsschade kan leiden.
25. Westermoore BV zal onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk zijn voor welke indirect of incidentele schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen, schade door verlies van goodwill, gederfde inkomsten, computer problemen, of elke en alle andere commerciële verliezen, veroorzaakt door gebruik van een door Westermoore BV ontwikkelde applicatie.

Auteursrecht
26. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel eigendom op de producten rusten bij Westermoore BV. De opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruikersrechten. Dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Domiciliekeuze en toepasselijk recht
27. Alle geschillen die mogelijkerwijs uit een offerte of enige overeenkomst tussen partijen voortvloeien, zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de bevoegde rechter te 's- Hertogenbosch. Op offertes en overeenkomsten tussen de partijen zijn uitsluitend de bepalingen van het Nederlands recht van toepassing.
28. Indien een van deze voorwaarden van rechtswege nietig verklaard wordt, zullen de overige voorwaarden en de overeenkomst onverminderd van kracht blijven.

[ terug ]